Informacje ogólne o zaświadczeniu oddelegowania, czyli „attestation de détachement

Od 1 lipca 2016 r. przewoźnik, który wysyła kierowcę do Francji, musi sporządzić zaświadczenie o oddelegowaniu pracownika do pracy na terytorium Francji w dwóch egzemplarzach w języku francuskim, przed pierwsza operacją transportowa na terenie Francji. Jeden z egzemplarzy należy przekazać kierowcy, by przechowywał go w pojeździe i okazał w przypadku kontroli. Drugi dokument musi znajdować się u przedstawiciela przedsiębiorstwa przewozowego na terenie Francji. Jeśli kierowca jest oddelegowany w ramach wymiany międzygrupowej lub w ramach pracy tymczasowej z biura pracy, kopia zaświadczenia jest również wymagana w firmie przyjmującej pracownika na terenie Francji. Zaświadczenie może być wystawione na okres maksymalny do 6 miesięcy od daty wystawienia dokumentu.

 

Modele zaświadczeń oddelegowania

Formularz Cerfa 15552-01.pdf dla pracownika oddelegowanego miedzy oddziałami tego samego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwami z tej samej grupy.

Formularz Cerfa 15553-01.pdf dla pracownika oddelegowanego w kontekście realizacji świadczenia usług przez przedsiębiorstwo transportowe.

Formularz Cerfa 15554-01.pdf dla pracownika oddelegowanego przez przedsiębiorstwo prowadzące działalność pracy tymczasowej, której siedziba jest poza Francja.

Zaświadczenie oddelegowania , w okresie ważności, obejmuje wszystkie operacje transportowe na terenie Francji. Zaświadczenie oddelegowania nie umożliwia przewoźnikom wykonywania ponad ustawowych operacji kabotażowych.

Jednocześnie zaświadczenie oddelegowania zwalnia firmy przewozowe z obowiązku uprzedniego deklarowania pracownika, czyli sporządzania tzw. „ déclaration préalable de détachement ”.

Zaświadczenie musi zawierać m.in następujące informacje:
• imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres, adres e-mail, numer telefonu, formę prawna przedsiębiorstwa lub zakładu, który zwykle zatrudnia pracownika,
• Pełną nazwę, datę i miejsce urodzenia właściciela/cieli.
• Wyznaczenie agencji ubezpieczeń społecznych lub podobnych, do których firma płaci składki na ubezpieczenie społeczne lub równoważne.
• Pełna nazwa, data i miejsce urodzenia, adres stałego zamieszkania, narodowość, kwalifikacje oddelegowanego pracownika, z dniem podpisania i prawa pracy właściwego dla umowy o pracę,
• Stawkę godzinowa brutto płac, przeliczona na euro, jeśli to konieczne, przejęcie odpowiedzialności bez kosztów działalności poniesionych na zakwaterowanie i wyżywienie, dzienny przydział przypisany do oddelegowanego pracownika,
• nazwę firmy, lub imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu przedstawiciela we Francji pracodawcy znajdującego się po za granicą Francji,
• dla firm transportu drogowego, odniesienia do ich rejestracji w Krajowym Rejestrze elektronicznego przewoźników drogowych, jeśli brak jest rejestru w danym kraju należy wpisać numer licencji oraz numer rejestracyjny firmy- pozycja ta dotyczy wyłącznie usług transportowych realizowanych przy wykorzystaniu pojazdów o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony. Ponadto, obowiązuje ona jedynie tymczasowo przedsiębiorstwa transportu drogowego posiadających siedzibę w krajach członkowskich, które nie wypełniły jeszcze swoich zobowiązań w zakresie wprowadzenia krajowego rejestru elektronicznego przedsiębiorstw transportowych, o którym mowa w artykule 16 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009. W takim przypadku w zaświadczeniu musi zostać wpisany numer licencji przyznanej zgodnie z dotychczasowymi przepisami obowiązującymi w danym kraju członkowskim.

 

Kto sporządza zaświadczenie?

- W przypadku oddelegowania przy międzynarodowych usługach transportowych osoba odpowiedzialna za sporządzenie zaświadczenia jest właściciel przedsiębiorstwa transportowego, które zatrudnia pracownika.

- W przypadku oddelegowania przy mobilności wewnątrzgrupowej ,osoba odpowiedzialna za sporządzenie zaświadczenia jest właściciel przedsiębiorstwa transportowego, które zatrudnia pracownika, bądź też właściciel przedsiębiorstwa transportowego, które korzysta z usług pracownika na terenie Francji.

- W przypadku oddelegowania pracownika przez firmę prowadząca biuro pośrednictwa pracy, osoba odpowiedzialna za sporządzenie zaświadczenia jest właściciel firmy pośrednictwa pracy, bądź też właściciel przedsiębiorstwa transportowego, które korzysta z usług pracownika na terenie Francji.

 

 

W ilu egzemplarzach powinno zostać sporządzone zaświadczenie?

Zaświadczenie powinno zostać sporządzone w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz jest przekazywany pracownikowi i musi znajdować się w jego pojeździe w celu okazania go w razie kontroli. Drugi egzemplarz powinien być przechowywany:

- przez przedstawiciela pracodawcy we Francji, w przypadku oddelegowania w ramach świadczenia usługi międzynarodowej lub kabotażowej;

- przez przedsiębiorstwo korzystające we Francji z usług oddelegowanego pracownika, w razie oddelegowania wewnątrzgrupowego i w przypadku oddelegowania przez firmę pośrednictwa pracy.

Ze względów praktycznych, drugi egzemplarz, który musi być przechowywany przez przedstawiciela lub przedsiębiorstwo korzystające z usług pracownika w razie oddelegowania wewnątrzgrupowego i w przypadku oddelegowania przez firmę pośrednictwa pracy może być przechowywany w postaci elektronicznej (w formacie .pdf), jeżeli nie został sporządzony w postaci papierowej. Może on być przesyłany w postaci elektronicznej w przypadku, jeśli zażąda tego uprawniona instytucja kontrolna. Zaleca się również przechowywanie zaświadczenia przez firmę zatrudniającą pracownika.

 

Dokumenty wymagane w kabinie kierowcy, wymienione w artykule R. 1331-7-III kodeksu transportowego

1. Aktualne zaświadczenie oddelegowania kierowcy wraz z aneksem do zaświadczenia.

2. Umowa o prace kierowcy.

- W każdym przypadku oddelegowania pracownika personelu drogowego lub pływającego, w pojeździe musi znajdować się umowa o pracę danego pracownika. Tłumaczenie umowy o pracę na język francuski nie jest obowiązkowe

- W przypadku oddelegowania wewnątrzgrupowego wymagane jest ponadto, aby w pojeździe znajdowała się przetłumaczona na język francuski kopia umowy dotyczącej oddania pracownika do dyspozycji oraz odpowiedni aneks do jego umowy o pracę. Wymienione powyżej dwa dokumenty zostały określone przepisani artykułu L. 8241-2 kodeksu pracy w odniesieniu do przypadków nieodpłatnego udostępnienia pracowników pomiędzy przedsiębiorstwami. Umowa dotycząca udostępnienia pracownika, zawarta pomiędzy firmą delegującą, a firmą przyjmującą, musi zawierać informacje dotyczące okresu oddelegowania, tożsamości i kwalifikacji pracownika, sposobu określania jego wynagrodzenia, a także uiszczanych składek ubezpieczenia społecznego i kosztów zawodowych, które będą fakturowane firmie przyjmującej przez firmę delegującą. Aneks do umowy o pracę musi zawierać informacje dotyczące obowiązków służbowych wykonywanych przez pracownika w firmie przyjmującej, godzin pracy oraz miejsca jej wykonywania, a także opis stanowiska pracy.

- W przypadku oddelegowania przez firmę pośrednictwa pracy, w pojeździe musi znajdować się ponadto przetłumaczona na język francuski kopia umowy zawartej z firmą pośrednictwa pracy (czyli umowa zawarta przez pracownika z firmą będącą jego tymczasowym pracodawcą) oraz umowy dotyczącej udostępnienia pracownika firmie prowadzącej działalność we Francji.

3. Fakultatywnie - Kopia dokumentu poświadczającego nominacje reprezentanta firmy we Francji.

 

Przedstawiciel firmy we Francji

Zgodnie z postanowieniami artykułu 9-1.e) dyrektywy 2014/67/UE z 15 maja 2014 r., artykuł L. 1262-2-1 kodeksu pracy stanowi, że każdy pracodawca, który oddelegowuje pracowników do Francji musi wyznaczyć na terytorium tego kraju swojego przedstawiciela, którego zadaniem jest reprezentowanie go wobec uprawnionych instytucji kontrolnych. Wyznaczenie przedstawiciela musi odbyć się w formie pisemnej, w języku francuskim. Oświadczenie to musi stwierdzać
• imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, jeśli firma - nazwę firmy przedstawicielskiej,
• adres poczty elektronicznej i pocztowych we Francji,
• przyjęcie przez wnioskodawcę jego wyznaczenia,
• czas trwania przedstawicielstwa,
• miejsce trzymania dokumentów.

Przedstawiciel musi udzielać odpowiedzi na wszelkie zapytania uprawnionych służb kontrolnych. W związku z powyższym, musi dysponować określonymi dokumentami. W przypadku oddelegowania pracowników personelu drogowego lub pływającego, musi przechowywać zestawienia wynagrodzeń pracownika za okres oddelegowania. Zestawienia te mogą zostać zastąpione przez inne dokumenty pod warunkiem, że będą one zawierać szczegółowe informacje dotyczące stawki godzinowej brutto pracownika, godzin pracy (z wyszczególnieniem godzin nadliczbowych), urlopów i dni wolnych od pracy oraz poszczególnych elementów wynagrodzenia. Ponadto musi on dysponować dokumentami:

• potwierdzającymi, że wynagrodzenie zostało pracownikowi wypłacone;

• potwierdzającymi jego wyznaczenie przez przedsiębiorstwo;

• określającymi nazwę porozumienia zbiorowego obowiązującego w odniesieniu do oddelegowanego pracownika;

• zaświadczenie oddelegowania kierowcy.

 

Firma przyjmująca kierowcę do pracy w ramach oddelegowania

W przypadku wymiany międzygrupowej lub w przypadku oddelegowania kierowcy przez biuro pośrednictwa pracy, firma przyjmującą kierowcę do pracy w ramach oddelegowania ma w obowiązku posiadać kopie zaświadczenia oddelegowania kierowcy do pracy we Francji.

 

Kontrola

Zgodnie z prawem, kontroli mogą dokonać we Francji : policja, żandarmeria, inspekcja drogowa, celnicy, inspekcja podatkowa, inspekcja ubezpieczeniowa oraz inspekcja pracy.

W przypadku Inspekcji Pracy, następujące dokumenty mogą być wymagane od pracodawcy:
• dokument potwierdzający prawidłowość sytuacji socjalnej pracodawcy,
• pozwolenie na pracę obywatelom pracowników spoza UE, jeżeli pracodawca ma siedzibę poza UE,
• umowa o pracę,
• poświadczenie zarobków każdego oddelegowanego pracownika lub innego równoważnego dokumentu (na oddelegowani większe niż 1 miesiąc)
• wyciąg przepracowanych godzin do każdego dnia oddelegowania we Francji,
• kopia mianowania przedstawiciela we Francji
• dokumenty poświadczające prawo umowy między pracodawcą i płatnikiem,
• dokumenty potwierdzające liczbę zawieranych umów i przychodów generowanych przez pracodawcę,
• w przypadku gdy okres oddelegowania jest krótszy niż jeden miesiąc, wszelkie dokumenty poświadczające zgodność z płacy minimalnej.

Dokumenty te muszą być przechowywane w miejscu pracy oddelegowanego/ ych lub w miejscu dostępnym dla przedstawiciela wyznaczonego przez pracodawcę.

 

Obowiązek zleceniodawcy

Klient, korzystając z pracy oddelegowanych pracowników we Francji musi sprawdzić, czy pracodawca wypełnił swoje zobowiązania.

Musi wymagać kopie:
• Zaświadczenia oddelegowania,
• Dokument poświadczający wyznaczenia przedstawiciela.

W przypadku, gdy ani płatnik, ani zleceniodawca nie maja siedziby we Francji, wówczas odbiorca lub nadawca we Francji mogą ponosić odpowiedzialność i być poinformowani przez służby kontrolne o niezgodności dokumentów, lub o nieregularnościach sytuacji kierowcy oddelegowanego, wobec prawa francuskiego.

 

Sankcje

W przypadku naruszenia obowiązków, pracodawca z siedzibą za granicą Francji oraz jego klient, podlegają karze grzywny administracyjnej w wysokości maksymalnej do 2000 euro , od oddelegowanego pracownika (lub 4000 euro, w przypadku nawrotów), do kary łącznej wysokości ograniczonej do 500,000 euro.

- Brak zaświadczenie oddelegowania lub nieprawidłowe jego wystawienie, jest zaliczane do wykroczenia 4-szy klasy i może być karane mandatem do maksymalnie kwoty 750 euro.

- Za brak umowy o pracę lub brak dostępności na konwencji w pojeździe, jest zaliczane do wykroczenia 3 –ej klasy i może być karane mandatem do maksymalnie kwoty 450 euro.